Tên Bài báo quốc tế
Potential use of rhizobacteria in groundnut grown in sandy soil in Binh dinh province of Vietnam
Tác giả
Viện Thổ nhưỡng Nông hóa
Nhà xuất bản
Recent Trends in PGPR research for sustainable crop productivity, Scientific publishes (India), tr. 206 - 213. ISBN: 978-81-7233-990-6
Năm xuất bản
2016

Thư viện - Bài mới