Tên Bài báo quốc tế
Potassium effects on the productivity and quality of sugarcane in Vietnam
Tác giả
Viện Thổ nhưỡng Nông hóa
Nhà xuất bản
IPI journal, e-ifc No 44, March 2016
Năm xuất bản
2016

Thư viện - Bài mới