Tên Bài báo quốc tế
Polyhalite Effects on Black Pepper (Piper nigrum L) Yield and Quality in the Central Highlands of Vietnam
Tác giả
Viện Thổ nhưỡng Nông hóa
Nhà xuất bản
e-ifc (Electronic International Fertilizer Correspondent ) No. 54, September 2018
Năm xuất bản
2018

Thư viện - Bài mới