Tên Bài báo quốc tế
Plant resources center and the Vietnamese genebank system
Tác giả
Trung tâm Tài nguyên thực vật
Nhà xuất bản
Acta Hort. 1205:425-430
Năm xuất bản
2018

Thư viện - Bài mới