Tên Bài báo quốc tế
Physicochemical changes and plant growth effect on composting of spent mushroom substrates
Tác giả
Viện Khoa học kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây nguyên
Nhà xuất bản
Journal: The Korea Society of Mushroom Science, Volume 18 Issue 3/ Pages. 268-273 / Doi: 10.14480/JM.2020.18.3.268. Date: 30/09/2020
Năm xuất bản
2020

Thư viện - Bài mới