Tên Bài báo quốc tế
Phenotypic Screening of Drought-Tolerant Lines for Brown Planthopper, Blast and Phytic Acid Content Assay of Rice (Oryza sativa L.)
Tác giả
Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
Nhà xuất bản
International Journal of Environment, Agriculture and Biotechnology (IJEAB), Vol-2, Issue-6, Nov-Dec- 2017, pp. 3160-3165
Năm xuất bản
2017

Thư viện - Bài mới