Tên Bài báo quốc tế
Overcoming barriers to climate change adaptation in north mountainous region of Vietnam
Tác giả
Viện Môi trường Nông nghiệp
Nhà xuất bản
Journal of Vietnam Agricultural Science and Technology
Năm xuất bản
2017

Thư viện - Bài mới