Tên Bài báo quốc tế
Occurrence of enrofloxacin in overflows from animal lot and residential sewage lagoons and a receiving-stream
Tác giả
Missouri University
Nhà xuất bản
Journal of Heliyon. 3 (10): 1-24
Năm xuất bản
2017

Thư viện - Bài mới