Tên Bài báo quốc tế
Nematode-antagonistic effects of Cinnamomum aromaticum extracts and a purified compound against Meloidogyne incognita
Tác giả
Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm
Nhà xuất bản
Nematology 14(8): 913–924
Năm xuất bản
2012

Thư viện - Bài mới