Tên Bài báo quốc tế
The neglected and underutilized species in the Northern mountainous provinces of Vietnam
Tác giả
Trung tâm Tài nguyên thực vật
Nhà xuất bản
Genet Resour Crop Evol (2017) 64:1115–1124 DOI 10.1007/s10722-017-0517-1
Năm xuất bản
2017

Thư viện - Bài mới