Tên Bài báo quốc tế
Molecular Mechanism of Plant Recognition of Extracellular ATP
Tác giả
Đại học Missouri Hoa Kỳ
Nhà xuất bản
Advances in Experimental Medicine and Biology, 1-21
Năm xuất bản
2017

Thư viện - Bài mới