Tên Bài báo quốc tế
Modeling ENSO impact on rice production in the Mekong River Delta.
Tác giả
Viện Thổ nhưỡng Nông hóa
Nhà xuất bản
PloS one. 14. e0223884. 10.1371/journal.pone.0223884.
Năm xuất bản
2019

Thư viện - Bài mới