Tên Bài báo quốc tế
Mixing of biochar with organic amendments (compost and Vermicompost) reduces carbon removal after field exposure under tropical conditions
Tác giả
Viện Thổ nhưỡng Nông hóa
Nhà xuất bản
Ecological Engineering 91, 2016, 378 - 380.
Năm xuất bản
2016

Thư viện - Bài mới