Tên Bài báo quốc tế
Methane (CH4) emission from paddy rice and potential mitigation options
Tác giả
Viện Môi trường Nông nghiệp
Nhà xuất bản
Journal of Vietnam Agricultural Science and Technology
Năm xuất bản
2017

Thư viện - Bài mới