Tên Bài báo quốc tế
Marker assisted breeding for resistance to Bacterial Leaf Blight in DT82 rice variety
Tác giả
Viện Di truyền Nông nghiệp
Nhà xuất bản
The 6th International Conference on Bacterial Blight of Rice
Năm xuất bản
2019

Thư viện - Bài mới