Tên Bài báo quốc tế
Mapping rice greenhouse gas emissions in the Red River Delta, Vietnam,
Tác giả
Viện Môi trường Nông nghiệp
Nhà xuất bản
Carbon Management, DOI: 10.1080/17583004.2016.1275816
Năm xuất bản
2017

Thư viện - Bài mới