Tên Bài báo quốc tế
Mapping of land degradation in Vietnam using NDVI MODIS time-series
Tác giả
Viện Thổ nhưỡng Nông hóa
Nhà xuất bản
In Proceedings of the Conference on Integrated Land & Water Management and Climate Change in Viet Nam and Japan, Ha Noi, Vietnam, November 18, 2019
Năm xuất bản
2019

Thư viện - Bài mới