Tên Bài báo quốc tế
Isolation and selection of Arthrobotrys nematophagous fungi to control the nematodes on coffee and black pepper plants in Vietnam
Tác giả
Viện Thổ nhưỡng Nông hóa
Nhà xuất bản
ARCHIVES OF PHYTOPATHOLOGY AND PLANT PROTECTION 2019, VOL. 52, NOS. 7 – 8, 825 – 843
Năm xuất bản
2019

Thư viện - Bài mới