Tên Bài báo quốc tế
Influence of biochar amendments on surface charge and bioavailability of copper, lead, and zinc in degraded soils
Tác giả
Viện Môi trường Nông nghiệp
Nhà xuất bản
Hội thảo khoa học quốc tế “Toàn cầu hóa, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững”
Năm xuất bản
2017

Thư viện - Bài mới