Tên Bài báo quốc tế
Improving the Quality of the Salt-Tolerant Rice Lines by Molecular Breeding
Tác giả
Viện Di truyền Nông nghiệp
Nhà xuất bản
Journal of Scientific and Engineering Research, 6(3): 24-29 2019
Năm xuất bản
2019

Thư viện - Bài mới