Tên Bài báo quốc tế
Identification of Superior Alleles for Seedling Stage Salt Tolerance in the USDA Rice Mini-Core Collection"
Tác giả
USDA National rice research center
Nhà xuất bản
Plants 2019, 8, 472
Năm xuất bản
2019

Thư viện - Bài mới