Tên Bài báo quốc tế
Household opportunity cost of protecting and development forest land in Son La and Hoa Binh province, Vietnam
Tác giả
Viện Thổ nhưỡng Nông hóa
Nhà xuất bản
International Journal of the commons, Vol 10, No 2, 2016, pp 902-928
Năm xuất bản
2016

Thư viện - Bài mới