Tên Bài báo quốc tế
Genome-Wide Identification of the TCP Transcription Factor Family in Chickpea (Cicer arietinum L.) and Their Transcriptional Responses to Dehydration and Exogenous Abscisic Acid Treatments
Tác giả
Viện Di truyền Nông nghiệp
Nhà xuất bản
Journal of Plant Growth Regulation, DOI: 10.1007/s00344-018-9859-y
Năm xuất bản
2018

Thư viện - Bài mới