Tên Bài báo quốc tế
Fertilizer Agronomic Efficiency of KCl and Polyhalite Combinations in Black Pepper Cultivation in Central Highlands, Vietnam (2016-2018)
Tác giả
Viện Thổ nhưỡng Nông hóa
Nhà xuất bản
International Fertilizer Correspondent, e-ifc No. 60, June 2020, 3-12 (ISSN 1662 - 2499)
Năm xuất bản
2020

Thư viện - Bài mới