Tên Bài báo quốc tế
Efficiently use of crop residues to produce energy and to enhance soil carbon sequestration as climate smart practices in rural areas of Viet Nam
Tác giả
Viện Môi trường Nông nghiệp
Nhà xuất bản
Tạp chí Tiếng Anh Vaas
Năm xuất bản
2018

Thư viện - Bài mới