Tên Bài báo quốc tế
Effectiveness of different biochar in aqueous zinc removal: Correlation with physicochemical characteristics
Tác giả
Viện Thổ nhưỡng Nông hóa
Nhà xuất bản
Bioresource Technology Reports-2020, Vol.11, trang 100466. ISSN: 2589 - 014X
Năm xuất bản
2020

Thư viện - Bài mới