Tên Bài báo quốc tế
Effect of shading on Growth, Yield and Dry-matter Production of Vietnamese Rice Cultivars (Oryza sativa L.) in Paddy Field
Tác giả
Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long
Nhà xuất bản
Sci. Rep. Fac. Agr. Okayama Uni., 106, 13-19
Năm xuất bản
2017

Thư viện - Bài mới