Tên Bài báo quốc tế
Effect of Polyhalite on Tea Productivity and Quality on Basaltic Soil in Lam Dong, Vietnam
Tác giả
Viện Thổ nhưỡng Nông hóa
Nhà xuất bản
International Journal of Science and Research (ISI), 2018. DOI: 10.21275/ART20179475, 9 (1): 832-834
Năm xuất bản
2018

Thư viện - Bài mới