Tên Bài báo quốc tế
Effect of organic, inorganic and slow-release urea fertilisers on CH4 and N2O emissions from rice paddy fields
Tác giả
Viện Môi trường Nông nghiệp
Nhà xuất bản
Paddy Water Environ (2017) 15: 317
Năm xuất bản
2017

Thư viện - Bài mới