Tên Bài báo quốc tế
Effect of organic, inorganic and slow release urea fertilisers on CH4 and N2O emissions from rice paddy
Tác giả
Viện Môi trường Nông nghiệp
Nhà xuất bản
Paddy Water Environ 15, issue 2, p 317-330. DOI: 10.1007/s10333-016- 0551-1
Năm xuất bản
2017

Thư viện - Bài mới