Tên Bài báo quốc tế
Effect of organic, inorganic and slow-release urea fertilisers on CH4 and N2O emissions from rice paddy fields
Tác giả
Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
Nhà xuất bản
Paddy and Water Environment Journal (pages 317-330)
Năm xuất bản
2016

Thư viện - Bài mới