Tên Bài báo quốc tế
Định danh tác nhân gây bệnh cháy lá - chết ngọn Bạch đàn tại Quảng Tây, Trung Quốc
Tác giả
Trường Đại học Quảng Tây, Trung Quốc
Nhà xuất bản
Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia Bệnh hại thực vật Việt Nam, lần thứ 16 tại Đà Nẵng
Năm xuất bản
2017

Thư viện - Bài mới