Tên Bài báo quốc tế
Covering soybean leaves with cellulose nanofiber changes leaf surface hydrophobicity and confers resistance against Phakopsora pachyrhizi
Tác giả
Viện Khoa học kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây nguyên
Nhà xuất bản
Journal of BioRxiv DOI: 10.1101/2020.08.26.267 807. 08/2020
Năm xuất bản
2020

Thư viện - Bài mới