Tên Bài báo quốc tế
Conservation, exploitation and use of the Zingiberaceae at the National Plant Resources center of Vietnam
Tác giả
Trung tâm Tài nguyên thực vật
Nhà xuất bản
8th International Zingiberales Symposium 23-27 July 2018. Tr 89-90
Năm xuất bản
2018

Thư viện - Bài mới