Tên Bài báo quốc tế
Collaborative Exploration of the Vegetable Genetic Resources in Vietnam, 2017
Tác giả
Trung tâm Tài nguyên thực vật
Nhà xuất bản
Online edition: ISSN 2434-7485
Năm xuất bản
2018

Thư viện - Bài mới