Tên Bài báo quốc tế
Collaborative Exploration of Plant Genetic Resources in Vietnam, 2015
Tác giả
Viện Nghiên cứu nông nghiệp và lương thực quốc gia Nhật bản
Nhà xuất bản
Annual Report on Exploration and Introduction of Plant Genetic Resources (AREIPGR).Vol. 32: 159 -181
Năm xuất bản
2016

Thư viện - Bài mới