Tên Bài báo quốc tế
Collaborative Exploration of Plant Genetic Resources in the Central Highland of Vietnam, 2018
Tác giả
Viện Nghiên cứu nông nghiệp và lương thực quốc gia Nhật bản
Nhà xuất bản
AREIPGR, Vol.35 pp56-70
Năm xuất bản
2019

Thư viện - Bài mới