Tên Bài báo quốc tế
Collaborative Exploration of Genetic Resources of Mainly Solanaceous Crops in Central Vietnam, 2019
Tác giả
Viện Nghiên cứu nông nghiệp và lương thực quốc gia Nhật bản
Nhà xuất bản
AREIPGR Vol. 36: 33-56, 2020
Năm xuất bản
2020

Thư viện - Bài mới