Tên Bài báo quốc tế
CO2 can decrease the dissolution rate of ashed phytoliths
Tác giả
VNU University of Science
Nhà xuất bản
Geoderma 385 (2021) 114835. https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2020.114835 (ISSN: 0016 - 7061).
Năm xuất bản
2020

Thư viện - Bài mới