Tên Bài báo quốc tế
Breeding Waxy Maize Hybrid for Fresh Quality: Integration between Domestic and Exotic Germplasm
Tác giả
Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Nhà xuất bản
Journal of Scientific and Engineering Research, 4(9):254-270
Năm xuất bản
2017

Thư viện - Bài mới