Tên Bài báo quốc tế
Biocontrol of late blight disease (Phytophthora capsici) of pepper and the plant growth promotion by Paenibacillus ehimensis KWN38
Tác giả
Viện Khoa học kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây nguyên
Nhà xuất bản
Journal of Phytopathology doi: 10.1111/jph.12198. 2013
Năm xuất bản
2013

Thư viện - Bài mới