Tên Bài báo quốc tế
Association and expression of virulence from plasmids of the group B strain in Pseudomonas syringaepv. Eriobotryae.
Tác giả
Viện Di truyền Nông nghiệp
Nhà xuất bản
Pathogens (ISI/Scopus)
Năm xuất bản
2018

Thư viện - Bài mới