Tên Bài báo quốc tế
Arabidopsis Lectin Receptor Kinase P2K2 is a second plant receptor for extracellular ATP and contributes to innate immunity
Tác giả
Đại học Missouri Hoa Kỳ
Nhà xuất bản
Plant physiology, 183, 3, 1364-1375
Năm xuất bản
2020

Thư viện - Bài mới