Tên Bài báo quốc tế
Arabidopsis E3 ubiquitin ligase PLANT U‐BOX13 (PUB 13) regulates chitin receptor LYSIN MOTIF RECEPTOR KINASE5 (LYK 5) protein abundance
Tác giả
Đại học Missouri Hoa Kỳ
Nhà xuất bản
New PhytologistVolume 214, Issue 4 p. 1646-1656
Năm xuất bản
2017

Thư viện - Bài mới