Tên Bài báo quốc tế
Amorphophallus ravenii, a New Species of Amorphophallus (Araceae) from Laos
Tác giả
Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật
Nhà xuất bản
NOVON26. doi: 10.3417/D1700005.2018. p.53 - 55
Năm xuất bản
2018

Thư viện - Bài mới