Tên Bài báo quốc tế
Allelopathic responses of rice seedlings under some different stresses
Tác giả
Viện Di truyền Nông nghiệp
Nhà xuất bản
Plants. doi: 10.3390/plants7020040
Năm xuất bản
2018

Thư viện - Bài mới