Tên Bài báo quốc tế
Allelopathic Potential of OM Rice Cultivars and Identification of Previously-Published Allelochemicals Using Cloud-Based Metabolomics Platform.
Tác giả
Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long
Nhà xuất bản
Metabolites , 10, 244.
Năm xuất bản
2020

Thư viện - Bài mới