Tên Bài báo quốc tế
Age matters: Fate of soil organic matter during ageing of earthworm casts produced by the anecic earthworm Amynthas khami
Tác giả
IRD
Nhà xuất bản
Soil Biology and Biochemistry 148; https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2020.107906 (ISSN: 0038 - 0717)
Năm xuất bản
2020

Thư viện - Bài mới