Tên Bài báo quốc tế
Age matters: Dynamics of earthworm casts and burrows produced by the anecic Amynthas khami and their effects on soil water infiltration
Tác giả
IRD
Nhà xuất bản
Geodema 382 (2021) 114709; https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2020.114709 (ISSN: 0016 - 7061)
Năm xuất bản
2020

Thư viện - Bài mới