Tên Bài báo quốc tế
Agapetes: Jewels of the Himalayas
Tác giả
Trung tâm ngân hàng gen các cây sỉnh sản vô tính Oregon, USA
Nhà xuất bản
Acta Hortic. 1185.6: 29-34
Năm xuất bản
2017

Thư viện - Bài mới